top of page

Ginčų sprendimas

Laikomės nuostatos, kad šilumos vartotojai pirmiausia yra mūsų klientai, todėl visuomet stengiamės atsakyti į visus klausimus dėl šilumos tiekimo organizavimo, paslaugų kokybės ar sąskaitų. Vis tik, jei iškiltų neišsprendžiamų situacijų, informuojame apie institucijas, kurias teisės aktai įpareigoja nagrinėti šilumos vartotojų ir tiekėjų nesutarimus.

 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnis nustato, kad vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Energetikos įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Visi vartotojų skundai ir kreipimaisi yra išnagtinėjami vadovaujantis bendrovėje patvirtinta vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka. Jeigu Bendrovės atsakymas (sprendimas) netenkina vartotojo, jis gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą..


Juridinių asmenų ir energetikos įmonių ginčus ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (toliau - Taryba). Jai priskirta atsakomybė nagrinėti skundus:​

  • dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo,

  • dėl energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo,

  • dėl energijos taupymo paslaugų teikimo,

  • dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją,

  • dėl prisijungimo,

  • dėl mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas,

  • dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo,

  • dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo,

  • ir kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje.

.

 

Ne buitinių vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami ne teismo tvarka pagal Tarybos nustatytas ginčų nagrinėjimo taisykles. Tarybos sprendimai, priimti išnagrinėjus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Kreipimasis į bendrosios kompetencijos teismą po Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nelaikomas šio sprendimo apskundimu.

Vartotojai taip pat turi teisę kreiptis į Tarybą, kad ši tarpininkautų ir (ar) taikintų, siekiant išspręsti nesutarimus taikiai (be privalomo skundų sprendimo). Skundus ir ginčus nagrinėjančioje institucijoje yra patvirtintos taikinamojo tarpininkavimo taisyklės, kurios yra taikomos sprendžiant ginčus.

bottom of page